Общи условия

Общи условия на Presents.bg

Сайтът Presents.bg е собственост на фирма  КОЛЪРПАКС ООД. Всички цени, които са посочени на сайта, са крайни и не включват такса за доставка. Можете да поръчате онлайн или по телефона, имейл или скайп. Presents.bg не носи отговорност за допуснати от Вас писмени грешки или грешки в посочените данни за доставка!

За начините на плащане  - проверете в меню Начини на плащане.

За начините на доставка - проверете в меню Условия за доставка.

Времето за доставка (ако не е изрично упоменато в описанието на продукта) е в срок до три работни дни.

 Presents.bg си запазва правото да променя цените на сайта по свое усмотрение!

Последна дата на корекция: 30.06.2021г.