Защита на личните данни

Защита на личните данни

За Ваше спокойствие и сигурност, сайтът "Presents.bg", е регистриран като администратор на лични данни по ЗЗДЛ и се задължава да пази и съхранява личните данни на своите клиенти и портребители. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено за нуждите на сайта, за обработка на поръчаните от Вас продукти. При нужда, Вашите данни може да бъдат предоставени на държавни органи, но само и единствено в случаите, когато законът ни задължава да направим това.